• امروز : جمعه - ۱ بهمن - ۱۴۰۰

یادداشت

12دسامبر
تکرار فاجعه کارون و زاینده رود با ساخت سد فینسک روی تجن
کارشناس ارشد آب و خاک مطرح کرد؛

تکرار فاجعه کارون و زاینده رود با ساخت سد فینسک روی تجن

کارشناس ارشد آب و خاک در مازندران گفت: احداث سد فینسک روی سرشاخه های اصلی تجن، فاجعه تلخ کارون و زاینده رود را رقم خواهد زد.