ماه سلطان کاشی : شهر ما نیاز به افراد کار آمد دارد.

ماه سلطان کاشی : تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند. شهر ما در حال حاضر نیاز به افراد کار آمد دارد و نیاز است نامزدها به این مهم توجه کنند چون قرار است مشکلات و معضلات شهر با اندیشه و توان آنها حل شود.گالری تصاویر
فیلم